ALGEMENE VOORWAARDEN SIMOTION

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Simone van Damme-Pawlowski handelend onder de naam “Simotion Coaching”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55790879 gevestigd in Zierikzee hierna te noemen “Simone van Damme-Pawlowski”.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Simone van Damme-Pawlowski zijn aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Simone van Damme-Pawlowski en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien Simone van Damme-Pawlowski niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Simone van Damme-Pawlowski in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Simone van Damme-Pawlowski bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Simone van Damme-Pawlowski als juist worden aangemerkt.
2.2 Simone van Damme-Pawlowski kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Simone van Damme-Pawlowski daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Simone van Damme-Pawlowski anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Simone van Damme-Pawlowski niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Simone van Damme-Pawlowski te laten weten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Simone van Damme-Pawlowski vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Het totaalbedrag en de door de Opdrachtgever af te rekenen bedragen zijn inclusief 21% BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
3.2 Simone van Damme-Pawlowski is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Simone van Damme-Pawlowski derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Simone van Damme-Pawlowski dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.2 Simone van Damme-Pawlowski zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Indien door Simone van Damme-Pawlowski of door Simone van Damme-Pawlowski ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.
4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Simone van Damme-Pawlowski aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Simone van Damme-Pawlowski worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Simone van Damme-Pawlowski zijn verstrekt, heeft Simone van Damme-Pawlowski het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Simone van Damme-Pawlowski ter beschikking heeft gesteld.
Simone van Damme-Pawlowski is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Simone van Damme-Pawlowski is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Simone van Damme-Pawlowski zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Simone van Damme-Pawlowski gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Simone van Damme-Pawlowski op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Simone van Damme-Pawlowski een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Simone van Damme-Pawlowski gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Simone van Damme-Pawlowski daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 Simone van Damme-Pawlowski is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Simone van Damme-Pawlowski ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Simone van Damme-Pawlowski kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2 Voorts is Simone van Damme-Pawlowski bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Simone van Damme-Pawlowski kan worden gevergd.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Simone van Damme-Pawlowski op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Simone van Damme-Pawlowski de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4 Indien Simone van Damme-Pawlowski tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Simone van Damme-Pawlowski gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Simone van Damme-Pawlowski gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Simone van Damme-Pawlowski, zal Simone van Damme-Pawlowski in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Simone van Damme-Pawlowski extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Simone van Damme-Pawlowski anders aangeeft.
5.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Simone van Damme-Pawlowski vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Simone van Damme-Pawlowski op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 9 van deze voorwaarden anders is bepaald.
5.10 Indien Simone van Damme-Pawlowski niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.11 Simone van Damme-Pawlowski heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5.12 Is Simone van Damme-Pawlowski toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Simone van Damme-Pawlowski zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Simone van Damme-Pawlowski zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Simone van Damme-Pawlowski is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Simone van Damme-Pawlowski geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Simone van Damme-Pawlowski niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Simone van Damme-Pawlowski of van derden, ziekte van de medewerker van Simone van Damme-Pawlowski, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Simone van Damme-Pawlowski heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Simone van Damme-Pawlowski haar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Simone van Damme-Pawlowski kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4 Voor zover Simone van Damme-Pawlowski ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Simone van Damme-Pawlowski gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separate factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
6.5 In geval van overmacht zal Simone van Damme-Pawlowski zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien Simone van Damme-Pawlowski aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 Simone van Damme-Pawlowski is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Simone van Damme-Pawlowski is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3 Indien Simone van Damme-Pawlowski aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Simone van Damme-Pawlowski beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4 De aansprakelijkheid van Simone van Damme-Pawlowski is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Simone van Damme-Pawlowski geldende eigen risico, in voorkomend geval.
7.5 Simone van Damme-Pawlowski is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.
7.6 Simone van Damme-Pawlowski sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Simone van Damme-Pawlowski bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Simone van Damme-Pawlowski of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8. Vrijwaring

8.1 Simone van Damme-Pawlowski zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Simone van Damme-Pawlowski jegens Opdrachtgever is.
8.2 Opdrachtgever vrijwaart Simone van Damme-Pawlowski tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Simone van Damme-Pawlowski bedingen.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart Simone van Damme-Pawlowski volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Simone van Damme-Pawlowski door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
8.4 Indien Simone van Damme-Pawlowski door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Simone van Damme-Pawlowski zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Simone van Damme-Pawlowski, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Simone van Damme-Pawlowski en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9. Annulering

9.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Simone van Damme-Pawlowski anders is overeengekomen.
Annulering Live trainingen, webinars

9.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een live training, webinars de volgende kosten verschuldigd:
Bij annulering van een live training, webinar
a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het factuurbedrag.
b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het factuurbedrag.
c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het factuurbedrag.
d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.
9.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als Simone van Damme-Pawlowski ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringse-mail.
Annulering Open inschrijving

9.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Simone van Damme-Pawlowski bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. informatiebijeenkomsten, webinars, online masterminds of teleseminars.
9.3.2. Simone van Damme-Pawlowski behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Simone van Damme-Pawlowski, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.
9.3.3 Simone van Damme-Pawlowski heeft het recht om -met duidelijke opgave van redenen -deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.
9.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
9.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Simone van Damme-Pawlowski, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.
9.3.6 Annulering dient uitsluitend per -door Simone van Damme-Pawlowski bevestigde email -te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Simone van Damme-Pawlowski.
9.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.
Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

9.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één-op-één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.
Annulering langlopende opdrachten

9.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 9.3.4 en 9.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Simone van Damme-Pawlowski aanleiding is om anderszins over een te komen.

Artikel 10. Betaling facturen

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van Simone van Damme-Pawlowski binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Simone van Damme-Pawlowski is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Simone van Damme-Pawlowski verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
10.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Simone van Damme-Pawlowski zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.
10.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Simone van Damme-Pawlowski gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Simone van Damme-Pawlowski om schadevergoeding te vorderen.
10.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012), incassokosten aan Simone van Damme-Pawlowski verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van €150,-.
10.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11. Online abonnementen

11.1 De abonnementen zijn persoonlijk op naam van de Opdrachtgever en niet overdraagbaar. Een abonnement bestaat uit:
a. programma met een jaarlijkse betaling, met een looptijd van minimaal één (1) jaar na aanmeldingsdatum en wordt jaarlijks met voorafgaande aankondiging verlengd;
b. programma met een maandelijkse betaling, met een looptijd van één (1) maand na aanmeldingsdatum en wordt automatisch zonder voorafgaande aankondiging maandelijks verlengd.
11.2.a Indien Opdrachtgever zich aanmeldt voor een programma met een jaarlijkse betaling dan gaat hij akkoord met de aanbieding/het bedrag dat geldt op het moment van aankoop en voor de afgesproken looptijd van 1 jaar. Simone van Damme-Pawlowski kan na de looptijd van het abonnement het bedrag wijzigen, verhogen en/of verlagen als zij dat wenst. Echter, dit wordt door Simone van Damme-Pawlowski maximaal één maand, maar tenminste 14 dagen voorafgaand aan het aflopen van de looptijd aangekondigd. Wanneer de Opdrachtgever binnen een termijn van één (kalender)maand voor aflopen van het abonnement niet annuleert, wordt het abonnement voortgezet voor een looptijd van tenminste 12 maanden tegen op dat moment geldende bedrag.
11.2.b Indien Opdrachtgever zich aanmeldt voor een programma met een maandelijkse betaling dan gaat hij akkoord met de aanbieding/het bedrag dat geldt op het moment van aankoop voor onbepaalde tijd, tot het abonnement door de Opdrachtgever of Simone van Damme-Pawlowski wordt opgezegd. Opdrachtgever geeft met inschrijving voor het programma toestemming aan Simone van Damme-Pawlowski om het maandelijkse verschuldigde afgesproken bedrag automatisch te incasseren van de opgegeven betaal- of kredietrekening van de Opdrachtgever. Als het bedrag van hetzelfde abonnement wordt gewijzigd, verhoogd en/of verlaagd heeft dit geen enkele invloed op het lopende abonnement van de Opdrachtgever.
11.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van het abonnement, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Simone van Damme-Pawlowski verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
11.5 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Simone van Damme-Pawlowski zich het recht voor om toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal te annuleren.
11.6 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Simone van Damme-Pawlowski gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Simone van Damme-Pawlowski om schadevergoeding te vorderen.
11.7 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012), incassokosten aan Simone van Damme-Pawlowski verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van €150,-.
11.8 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.
30-Dagen garantie en annuleren online abonnementen

11.9 Op alle online abonnementen hanteert Simone van Damme-Pawlowski een 30 dagen niet tevreden, geld terug garantie. Indien de Opdrachtgever gebruik wil maken van deze garantie dient hij een e-mail te sturen aan Simone van Damme-Pawlowski op info@simotioncoaching.nl nl o.v.v. 30-dagen-geld-terug-garantie.
11.9.a Bij schriftelijke annulering van jaarlijkse abonnementen binnen 30 dagen na aanmeldingsdatum, krijgt Opdrachtgever zijn volledige investering retour. De Opdrachtgever verliest bij de binnen 30-dagen annulering/opzegging van het jaarprogramma direct zijn toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal. Bij annulering na 30 dagen na de aanmeldingsdatum, is de Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd en behoudt de Opdrachtgever toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal voor de resterende 12 maanden na aanmeldingsdatum. Na deze periode verliest de Opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal.
Voorbeeld: je meldt je aan op 10 januari. Je annuleert voor 9 februari, dan krijg je volledige bedrag retour. Maar annuleer je op 11 februari, dan heb je geen recht op retour van het door jou betaalde bedrag. Jouw abonnement en toegang verloopt dan pas op 9 januari 12 maanden later.
11.9.b Bij schriftelijke annulering van maandelijkse abonnementen binnen 30 dagen na aanmeldingsdatum, krijgt Opdrachtgever zijn volledige investering retour. De Opdrachtgever verliest bij de binnen 30-dagen annulering/opzegging van het maandelijkse abonnement direct zijn toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal. Bij annulering na 30 dagen na de aanmeldingsdatum, is de Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag van die maand verschuldigd en behoudt de Opdrachtgever toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal voor de resterende betaalde periode na aanmeldingsdatum. Na deze periode verliest de Opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging toegang tot de online leeromgeving en het lesmateriaal.
Voorbeeld: je meldt je aan op 10 januari. Je annuleert voor 9 februari, dan krijg je volledige bedrag retour. Maar annuleer je op 11 februari, dan heb je geen recht op retour van het bedrag van de voorafgaande maand en ook ben je het bedrag van de nieuwe maandelijkse periode verschuldigd. Jouw abonnement en toegang verloopt dan op 9 maart.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Simone van Damme-Pawlowski verboden om de door Simone van Damme-Pawlowski verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Simone van Damme-Pawlowski.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 De persoonlijke gegevens die Simone van Damme-Pawlowski via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Simone van Damme-Pawlowski houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie daarvoor ook onze Privacyverklaring.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Simone van Damme-Pawlowski zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Simone van Damme-Pawlowski, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Simone van Damme-Pawlowski het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Warme groet,

Simone van Damme-Pawlowski
+ 31(0)6 53 20 61 42
www.simotioncoaching.nl